Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

AVŞAR YAPIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında

Aydınlatma Metni

AVŞAR YAPIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket’’) olarak çalışanlarımız,
müşterilerimiz, iş ortaklarımız, izleyicilerimiz, ve iş ilişkisinde bulunduğumuz tüm diğer
gerçek kişilerin kişisel verilerinin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz.
Bu bilinçle, Şirket olarak iş sözleşmesi ile bağlı tüm çalışanlarımıza, hizmet veya alım,
reklam, promosyon sözleşmesi içerisinde olduğumuz iş ortaklarımıza, sinema
salonlarımızı ziyaret eden izleyicilerimize ve/veya faaliyetlerimizin devamı için
gerektiği şekilde kişisel verilerini elimizde bulundurduğumuz tüm diğer kişisel verilerin
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’ya uygun olarak işlenerek,
muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği
surette, KVKK’ya uygun olarak ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde
işlemekteyiz. 

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
  Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aramızdaki sözleşmeye bağlı olarak; otomatik
  ya da otomatik olmayan yöntemlerle, iş yerlerinde ve ilgili alanlarda sözlü, yazılı, dijital
  ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Sözleşme ilişkisi veya sözleşmeden
  doğabilecek yükümlülükler devam ettiği sürece oluşturularak ve güncellenerek kişisel
  verileriniz işlenebilecektir.
  Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer
  inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza
  mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri
  özel nitelikli kişisel veridir. Şirket ile arasında iş sözleşmesi bulunan çalışanların, 4857
  sayılı İş Kanunu ve sair mevzuat uyarınca sağlık ile ceza mahkumiyeti ve güvenlik
  tedbirleriyle ilgili özel nitelikli kişisel verileriniz, Şirket ile aranızdaki iş sözleşmesi
  gereğince kanuni yükümlülükler sınırında toplanmakta ve işlenmektedir.
  Size tahsis edilen cep telefonu, araç ve bilgisayar verilmesi durumunda, bakım, onarım
  ve verimlilik amacıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir. 
  Toplanan kişisel verileriniz, sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Şirket
  faaliyetlerinin devamı, işveren sorumluluklarının yerine getirilmesi, iş güvenliğinin
  temini, işin yönetimi, denetimi ve ifası, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili olarak
  sorumluluklarımızın temini, çalışanların güvenliği amaçlarıyla KVKK’da belirtilen kişisel
  veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir. 
  Şirket, sinema salonlarını ziyaret eden ve bilet satın alan izleyicilerin, bilet satışı
  esnasında kişisel verilerini, toplamamakta, işlememekte, depolamamaktadır. Şirket’e ait
  sinema salonlarında güvenlik amacıyla ses kaydı olmaksızın görüntü kaydı alan
  kameralar bulunmaktadır. Salonları ziyaret eden kişiler kamera kaydına alınabilecektir.
  İşbu kayıtlar 30 (otuz) gün süreyle saklanıp yok edilmektedir.
 2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
  Şirket, kişisel verileri, sözleşmesel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Şirket
  faaliyetlerinin devamı, işin düzenlenmesi, işveren sorumluluklarının yerine getirilmesi,
  iş güvenliğinin temini, işin yönetimi, denetimi ve ifası, kamu kurum ve kuruluşlarıyla
  ilgili olarak sorumluluklarımızın temini, çalışanların güvenliği amaçlarıyla, birazdan
  sayılacaklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde, Kişisel veriler aşağıda
  sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde; tedarikçilere, iş ortakları ve iş
  bağlantılarına, yapım ve dağıtım şirketlerine, sinema salonlarına ve sinema
  işletmelerine, emniyet birimleri, kamu kurumları, ilgili bakanlıklar ve müdürlükler ile; iş
  kanunu ve sosyal güvenlik kanunları uyarınca görevlendirilen kamu kurumu ve tüzel
  kişilerine, kanunlarla yetkili kamu kurumlarına, KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme
  şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 
 3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, elektronik ya da dijital ortamda, yukarıda yer
  verilen amaçlar doğrultusunda iş ve sosyal güvenlik kanunları ile sözleşmesel hak ve
  yükümlülükler başta olmak üzere, mevzuat uyarınca Şirket’in iş sözleşmesi, taraf olduğu
  hizmet, reklam, promosyon vb. sözleşmeler ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz
  ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan
  kişisel verileriniz KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında
  bu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 
 4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları
  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak Şirketimize
  iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre, kimliğinizi doğruladıktan sonra
  Kanun’da belirtilen süreler içerisinde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandıracaktır.
  Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 
   Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
   Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
   Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
  kullanılmadığını öğrenme,
   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri
  bilme,
   Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
  düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin
  aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş
  olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması
  hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu
  kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
  bildirilmesini isteme,

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak
Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için
kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan
kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi;
kvkk@avsarsinema.com.tr adresine iletebilirsiniz.